Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de gestió del cicle integral de l'aigua, S.A.